XTREME SHERCO SEVLIEVO
Wednesday, 02 June 2021

  

Xtreme sherco sevlievo
1-4 ЮЛИ

Международно ендуро състезание 2021.

ONLINE REGISTRATION

Prologue

Start List - Day 1

Navigation Day 1

Start List - Day 2

Navigation Day 2

Navigation Day 2 - OVERALL

X-Cros М1

X-Cros М2

Final Ranking

ТУК за повече подробности....

Допълнителен регламент

 

Организатор Мотоциклетен спортен клуб „Ендуро Севлиево“ – лицензиран към БФМ, e-mail: endurosevlievo@gmail.com

Провеждане1-4 Юли , Мотополигон „Горна Росица“ край Севлиево (N 42° 58.168' E 25° 06.243')

Additional regulation

Organizer - Motorcycle Sports Club "Enduro Sevlievo" - licensed to BFM, e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it

Will be held - July 1-4, Motopolygon "Gorna Rositsa" near Sevlievo (N 42 ° 58.168 'E 25 ° 06.243')

 

I.        Общи положения /  General

Състезанието се придържа към Правилника за организиране и провеждане на състезания от националния БГ-Х Ендуро шампионат/    The competition adheres to the Regulations for organizing and conducting competitions of the national BG-X Enduro Championship

II.        Длъжностни лица / Officials

1. Director of the competition   Deyan Balkanski +359 88 8432423

2. Route coordinator                  Vasil Shishkov +359 88 8133010

                                                    Svetoslav Marinov +359 88 5745302

 

3. Contact with the riders           Svetoslav Marinov +359 88 5745302

4. Timing                                      Valentin Pantev

 

5. GPS control                              Nikolay Kukov

III.        Записване / REGISTRATION
Онлайн записване, номерация на участници и мотоциклети на следния линк - On-Line записване / Online registration, numbering of participants and motorcycles at the following link - OnLine registration  

Приемане декларация за участие и такса – на място , Четвъртък 01.07 Мотополигон Горна Росица от 12:00 до 16:00 часа –  ЗА ПРОЛОГ / Acceptance of declaration for participation and fee - on the spot, Thursday 01.07 Gorna Rositsa Motorway until 16:00
 

До - 22:00чЗАПИСВАНЕ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО БЕЗ ПРОЛОГ.СЪСТЕЗАТЕЛИ НЕ УЧАСТВАЛИ В  ПРОЛОГА , СТАРТИРАТ СЛЕД ПОСЛЕДНИЯ ПО ВРЕМЕ ОТ ПРОЛОГА , ПО РЕД НА ОНЛАЙН ЗАЯВКИТЕ. / 
Until - 22: 00h - REGISTRATION FOR THE COMPETITION WITHOUT A PROLOGUE. COMPETITORS DID NOT PARTICIPATE IN THE PROLOGUE, THEY START AFTER THE LAST DURING THE PROLOGUE, IN THE ORDER OF ONLINE REGISTRATION

IV.         Приемане GPS устройства предварително надписани с ИМЕНА И КЛАС НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ по куриер Еконт Централен офис гр. Севлиево, до поискване за Светослав Маринов тел.0885745302  GPS УСТРОЙСТВА МОГАТ ДА СЕ ПРИЕМАТ И НА  01.07 НА МЯСТОТО НА ЗАПИСВАНЕ ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО.   / Fee for participation in the competition, including a T-shirt for the event is  60 EUR

Такса за участие в състезанието, включваща тениска за събитието е в размер на 60лв. и важи за записали се онлайн до СРЯДА 30.06 , 23:59 часа. СЛЕД ТОЗИ СРОК ЗАЯВКИ
НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ. / 

V.        Всички състезатели трябва да имат валидна застраховка злополука (не се отнася за лицензираните състезатели към БФМ) , в онлайн заявките ще има отделно поле за попълване на данни . Цената на застраховката за 4 дни ще бъде 15лв ./All competitors must have a valid accident insurance (does not apply to licensed competitors to the BFM), in online applications there will be a separate field for filling in data. The price of the insurance for 4 days will be BGN 15


VI.        Програма на състезанието / Локации /Competition program / Locations
СЪСТЕЗАТЕЛ НЕ СЕ ЯВИЛ ЗА ПРОЛОГ , ЩЕ БЪДЕ КЛАСИРАН ПО РЕД НА ПОДАВАНЕ НА ОНЛАЙН ЗАЯВКИТЕ, СЛЕД ПОСЛЕДНИЯ ПО ВРЕМЕ ОТ ПРОЛОГА/ 
A COMPETITOR WHO HAS NOT APPEARED FOR A PROLOGUE, HE WILL BE CLASSIFIED IN THE START LIST FOR NAV DAY 1 FROM THE SUBMITED ONLINE APPLICATION BY ORDER, AFTER THE LAST ONE DURING THE PROLOGUE.

Четвъртък 01.7.2021 /Thursday
12:00-16:00 – приемане на заявки за участие, записване за пролог - Мотополигон Горна Росица - N 42° 58.168' E 25° 06.243' / acceptance of applications for participation, registration for prologue - Gorna Rositsa Motorway - N 42 ° 58.168 'E 25 ° 06.243'
16:00-17:00- свободни тренировки на х-крос трасето/ free practice on the x-cross track
17:00 – старт на първия състезател на пролога ( стартира се през 30 секунди , по ред на записване за пролога ).
22:00- обявяване  резултати от пролог

Петък – 02.7.2021 – Навигация ден 1 - Мотополигон Горна Росица/ Friday  – Navigation day 1- Gorna Rositsa Motorcycle Range
N 42° 58.168' E 25° 06.243'
08:00-08:30 – Административен и технически контрол/ Administrative and technical control
08:30-08:45 – брифинг за състезателите/ briefing for the competitors
08:45-09:30 - обявяване на стартовия списък, раздаване на GPS устройствата/ announcing the start list, handing out GPS devices

10:00 – старт на първия участник- по изготвения стартов списък/start of the first participant - according to the prepared start list
18:30 затваряне на трасето/closing the route
20:00 – обявяване на резултатите от състезателния ден 1/ announcement of the results of the competition day 1
20:15 – 20:30 – приемане на контестации в писмена форма /acceptance of contests in writing
Събота – Навигация ден 2, 03.07.2021 -
 Мотополигон Горна Росица / Saturday – Navigation day 2 - Gorna Rositsa Motorway- N 42° 58.168' E 25° 06.243'

08:30-08:45 – брифинг за състезателите/ briefing for the competitors
08:45-09:30 - обявяване на стартовия списък, раздаване на GPS устройствата/announcing the start list, handing out GPS devices
10:00 – старт на първия участник по стартовия списък след ден 1/start of the first participant on the start list after day 1
18:30 затваряне на трасето/ closing the route
20:00 – обявяване на резултатите от състезателния ден 2/ announcement of the results of the competition day 2
20:15 – 20:30 – приемане на контестации в писмена форма/ acceptance of contests in writingadmission of contests in writing
Недел – Ендуро крос – 04.07.2021 / 
Sunday – Enduro cross 

09:00-09:45 – старт на опознавателни обиколки/ start of sightseeing tours
10:00 – старт на първа серия (подробна програма ще бъде изготвена допълнително)/ start of the first series (a detailed program will be prepared)
15:00 – край на състезанието / end of the race
15:30 – обявяване на предварителни резултати за ден 2 и двата дни общо. Подаване на контестации/ announcement of preliminary results for day 2 and both days in total. Submission of contests
15:30 – обявяване на окончателни резултати. Награждаване на победителите/ announcement of final results. Rewarding the winners

 

VII.        Класове /Classes 
Състезанието ще се проведе в следните класове:
Про, Експерт, Стандарт
Ред на стартиране по класове:

Про, Експерт, Стандарт,

      The competition will be held in the following classes:

Pro, Expert, Standard

Starting order by classes:

Pro, Expert, Standard

VIII.        Трасета за навигация / Navigation routes
Трасетата ще бъдат разположение в предбалкана, посока южно от стартовата точка Мотополигон „Горна Росица“, изцяло на естествен терен и препятствия, включващи черни пътища, пътеки, горски територии, участъци с висока трудност (камъни, дървета, водни препятствия). Дължините на трасетата ще бъдат  между 80 и 90км, и трудност съобразена с възможностите на състезателите за съответния клас. Цялата дължина в една обиколка.
Зона за презареждане: На около 1/2 от дължината на трасето, с осигурен транспорт на съдовете с гориво и помощен персонал в зоната за презареждане.

        The routes will be located in the foothills, south of the starting point Motopolygon "Gorna Rositsa", entirely on natural terrain and obstacles, including dirt roads, paths, forest areas, areas of high difficulty (stones, trees, water obstacles). The lengths of the tracks will be between 80 and 90 km, and difficulty in accordance with the capabilities of the competitors for the respective class. The entire length in one lap.

    Refueling area: About 1/2 of the route, with transport of fuel tanks and support staff in the refueling area.


IX.        Абсолютно забранено е пушенето в зоната, както и презареждането при работещ двигател на мотоциклета !!! При нарушение, състезателят се дисквалифицира !

Организатора запазва правота на промяна на дължината и профила на трасетата при влошени метеорологични условия. 

       It is absolutely forbidden to smoke in the area, as well as recharging with the motorcycle engine running !!! In case of violation, the competitor is disqualified!

The organizer reserves the right to change the length and profile of the routes in bad weather conditions.

 

X.        Ендуро крос/ Enduro cross
Състезание на затворено трасе, в серии до  12 състезателя. Трасето е с естествени и изкуствени препятствия.  След сериите, ще се проведе и финал на база най-добрите времена или най-челно класираните в сериите.

За клас Про, ендурокроса ще бъде проведен в два манша за всички състезатели.
Участват всички класове, като е възможно някой от препятствията/секциите, да бъдат пропуснати/добавени , в зависимост от състезателния клас. Цялото ендурокрос трасе е NO HELP зона. Разрешава се помощ само от стюарди на организатора и само на състезатели, които са в положение, застрашаващо здравето или живота им, или на други състезатели или публика.
Броя на обиколките за всеки клас, както квалификации по серии/полуфинали/финали, ще бъдат обявени допълнително. /
  Closed track competition, in a series of 10 competitors. The route has natural and artificial obstacles. After the series, there will be a final based on the best times or the top ranked in the series.

For the Pro class, the endurocross will be held in two heats for all competitors.

All classes participate, and it is possible that some of the obstacles / sections may be omitted / added, depending on the competition class. The entire endurocross track is a NO HELP zone. Assistance is allowed only by the stewards of the organizer and only to competitors who are in a situation endangering their health or life, or to other competitors or the public.

The number of laps for each class, as well as qualifiers in series / semifinals / finals, will be announced additionally.

XI.        Специфични правила/  Specific rules

Специални участъци, така наречената “NO HELP“ зона в която е абсолютно забранена чужда помощ, освен от друг състезател. Отбелязани са с табели „СПЕЦИАЛЕН УЧАСТЪК“ очертани с ленти и с добавен маркер на ГПС  устройството.

Клас „Про“ имат два специални участъка, Клас „Експерт“ и „Сеньор“ имат един специален участък, Разположени са близо един до друг на около ½ от дължината на трасето. За  непреминаване през участъците се налага наказание от 1 час за всеки. На всеки специален етап, има и контролен пост за маркиране на успешно преминалите. / Special sections, the so-called "NO HELP" zone in which foreign aid is absolutely forbidden, except by another competitor. They are marked with "SPECIAL SECTION" signs outlined with strips and with an added marker on the GPS device.

Class "Pro" have two special sections, Class "Expert" and "Senor" have one special section, They are located close to each other about ½ of the length of the route. Failure to pass through the sections is punishable by 1 hour for each. At each special stage, there is a checkpoint to mark those who have successfully passed.

 

XII.        Изисквания за участие / Requirements for participation
Всеки участник трябва да има валидна  състезателна застраховка .
Състезателните номера ще бъдат раздадени на мястото на записване ( 3 броя лепенки ) с съответния цвят по класове :
 Про
– Черно , Експерт – червен , Стандарт – зелен ./ Each participant must have a valid racing insurance. The competition numbers as well as the background of the numbers must be in accordance with the respective class of the competitor.

XIII.        Изисквания към мотоциклети и екипировка / Requirements for motorcycles and equipment
Техническите изисквания към екипировка на състезатели и техническо състояние на мотоциклети са описани в правилника за провеждане на състезания от БГ-Х. / The technical requirements for equipment of riders and technical condition of motorcycles are described in the rules for conducting competitions by BG-X.

XIV.        Затворен парк / Closed park
Ще се използва затворения парк на Мотополигон „Горна Росица“ със всичките му удобства за състезатели и машини (къмпинг зона, кетъринг, бани, тоалетни, клетки за измиване на мотоциклети). Осигурена е денонощна охрана от четвъртък вечерта, до края на състезанието.
Забранява се управление на мотоциклети в парка и извън него в рамките на събитието. Единственото управление е позволено, при подхождане към стартовата зона или зоната за загряване, със скорост съобразена със закрития парк и присъстващите в него състезатели, екипи, зрители и т.н. Моля, не форсирайте мотоциклетите безпричинно, бъдете толерантни към всички участници в състезанието и гости. Забранява се местенето и управлението на мотоциклети на други участници.
Забранява се изхвърляне на петролни отпадъци на територията на цялото състезание. За целта всеки трябва да предвиди съдове за отпадни петролни продукти, както и найлонови чували за отпадъци. Опазването на лично имущество (инструменти, екипировка, гориво, къмпинг оборудване и т.н.) е лично задължение на всеки участник и не е ангажимент на охраната./
 The closed park of the Gorna Rositsa Motorway will be used with all its amenities for riders and machines (camping area, catering, bathrooms, toilets, cages for washing motorcycles). 24-hour security is provided from Thursday evening until the end of the competition.

     It is forbidden to drive motorcycles inside and outside the park during the event. The only control is allowed, when approaching the starting area or the warm-up area, at a speed consistent with the indoor park and the competitors, teams, spectators, etc. present in it. Please do not force the motorcycles for no reason, be tolerant of all racers and guests. It is forbidden to move and drive motorcycles of other participants.

     It is forbidden to dispose of petroleum waste on the territory of the entire competition. For this purpose, everyone must provide containers for waste petroleum products, as well as plastic bags for waste. The protection of personal property (tools, equipment, fuel, camping equipment, etc.) is a personal obligation of each participant and is not a commitment of the security.

 

XV.        Движение по трасето / Traffic on the route
Моля стриктно спазвайте правилата за движение по трасето, както и извън него, както в случаите на самото състезание, така и при отпадане от него. Недопустимо е движението в обратна посока!
При навлизане на асфалтови пътища и преминаване през населени места, важат правилата от Закона за движение по пътищата.
В случай на инцидент със друг състезател, незабавно се оказва първа помощ и се уведомява организатора. Всички правила са подробно описани в правилника на БГ-Х./ 
Please strictly follow the rules of the road, as well as off it, both in the case of the race itself and in case of dropping out. The movement in the opposite direction is forbidden! When entering asphalt roads and passing through settlements, the rules of the Road Traffic Act apply.

        In case of an accident with another competitor, first aid is provided  immediately and the organizer is notified. All rules          are described in detail in the rules of BG-X.

 

XVI.        Награждаване / Rewarding
За всички участници от 1во до 3то място за всички класове, ще бъдат раздадени парични и материални награди от нашите спонсори/ For all participants from 1st to 3rd place for all classes, cash and material prizes will be awarded by our sponsors

Места за настаняване /Accommodation:

http://www.booking.com/Share-4SNFa9

http://www.booking.com/Share-Ul6NdO

http://www.booking.com/Share-c54hng

http://www.booking.com/Share-jh3CSf

http://www.booking.com/Share-62H3sj

http://www.booking.com/Share-0QizCm

http://www.booking.com/Share-0TUcgD  

http://www.booking.com/Share-APjpRf

Забележка / Note: Всички положения в текущият документ са свързани с конкретното състезание. Разяснения относно застраховки, Състезателни номера, Записване за участие , Точкуване , Контестации и т.н. са публикувани в Правилника за организиране и провеждане на състезания от националния БГ-Х Ендуро шампионат. /All provisions in the current document are related to the specific competition. Explanations about insurance, Racing numbers, Registration, Scoring, Contestations, etc. are published in Regulations for organizing and conducting competitions of the national BG-X Enduro Championship.

Last Updated ( Sunday, 04 July 2021 )